Regulamin organizacji zawodów i pracy sędziów WKF PDF Drukuj Email
środa, 24 stycznia 2018 21:25

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAWODÓW I PRACY SĘDZIÓW WKF

POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE

Rozdział I

Warunki organizacji zawodów WKF

1)      Warunkiem używania w nazwie zawodów lub turnieju zwrotu lub skrótu World Karate Federation (WKF) lub European Karate Federation (EKF) w znaczeniu bezpośrednim lub domyślnym, jest spisanie stosownej umowy z Polskim Związkiem Karate, członkiem WKF (EKF), jego oficjalnym przedstawicielem w Polsce. W pozostałych przypadkach dozwolone jest jedynie prowadzenie zawodów w/g przepisów WKF z zaznaczeniem tego faktu w regulaminie, a nie w nazwie turnieju. Organizacja zawodów o nazwie: "Puchar Polski..." "Ogólnopolski Turniej..." itp., bezpośrednio lub pośrednio (przykładowo w innym języku) określające Krajowy charakter imprezy (będące w gestii PZK), wymaga pozytywnej opinii Komisji Shotokan/WKF PZKarate.

2)      Kluby organizujące imprezy sportowe nie mogą bez akceptacji PZK używać nazw imprez sugerujących ponadklubowy – np. regionalny charakter imprez, przykładowo Mistrzostwa Pomorza, Puchar Wielkopolski itp.. PZK może cyklicznie zmieniać organizatorów takich imprez.

3)      Organizator zawodów winien zabezpieczyć i przygotować na czas trwania zawodów:

a)      halę sportową o parametrach zgodnych z właściwymi normami (oświetlenie, podłoże, temperatura hali, zaplecze socjalne) wraz z tatami,

b)      salę bezpośrednio przylegającą do hali lub miejsce do rozgrzewki dla zawodników,

c)      wykwalifikowaną opiekę medyczną, liczba osób personelu medycznego w wymiarze min. 1 osoba na 2 plansze,

d)     tablice do rejestracji i przebiegu walk, w liczbie zgodnej z ilością tatami

e)      gongi, stopery w ilości dwóch na każde tatami , protokoły walk,

f)       czerwone i niebieskie chorągiewki, w ilości 5 kompletów (niebieska i czerwona) na każde tatami, plus jedna czerwona chorągiewka dla kontrolera meczu

g)      mikrofon i nagłośnienie

h)      osoby do obsługi tablic, stopera i prowadzenia protokołów walk

i)        posiłki i noclegi dla sędziów wg otrzymanej listy.

j)        formularze rozpisek drabinkowych, protokoły walk, formularze zgłoszeń do walk drużynowych.

4)      W pracach Zespołu Sędziowskiego mogą brać udział jedynie kwalifikowani sędziowie posiadający licencje Polskiego Związku Karate lub licencję sędziowską Narodowej Federacji zrzeszonej w EKF/WKF.

5)      Składy sędziowskie na poszczególne imprezy są wyznaczane przez Komisję Sędziowską PZK.

6)      Sędzia kwalifikowany w przypadku stwierdzenia włączenia do składu sędziowskiego osób nie mających kwalifikacji jest zobowiązany do rezygnacji z sędziowania w takich zawodach, bądź do domagania się od organizatora zawodów usunięcia takich osób z zespołu. W przeciwnym razie organizator jest zobowiązany zwrócić sędziom kwalifikowanym koszty związane z przejazdem "tam i z powrotem" mimo, że nie będą sędziowali tych zawodów.

7)      Wszelkie działania związane z organizacją i przebiegiem zawodów muszą być zgodne z treścią przepisów w tym zakresie obowiązujących.

8)      Organizator zawodów wg przepisów WKF jest zobowiązany przesłać regulamin zawodów do zatwierdzenia do Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej WKF. Regulamin powinien zawierać w zakresie wymagań:

a)      Obowiązek posiadania licencji klubowej dla klubu zgłaszającego zawodników

b)      Obowiązek posiadania licencji zawodniczych dla zgłaszanych zawodników

c)      Obowiązek posiadania ubezpieczenia NNW dla startujących zawodników

d)     Obowiązek posiadania badań lekarskich dla startujących zawodników potwierdzających możliwość startu w zawodach karate

e)      Obowiązek potwierdzenia posiadania stopnia wg regulaminu zawodów

f)       Obowiązek posiadania dokumentu tożsamości

g)      Przewidywany limit startów

 

 

Rozdział II

Kategorie zawodów

1)      Zawody rozgrywane w ramach PZK dzielą się na 4 kategorie.

2)      O przyznaniu kategorii zawodów rozgrywanych wg przepisów WKF decyduje Komisja Sędziowska WKF, kierując się poniższymi punktami:

a)      Kategoria I – imprezy rangi ogólnopolskiej (Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, imprezy o zasięgu ogólnopolskim z udziałem ekip zagranicznych)

b)      Kategoria II – pozostałe imprezy o zasięgu ogólnopolskim

c)      Kategoria III – imprezy o zakresie regionalnym, lub klubowym z sekcjami z różnych miejscowości

d)     Kategoria IV – pozostałe imprezy o zakresie klubowym

3)      O zakresie terytorialnym decydują zapisy z regulaminu zawodów, który powinien specyfikować czy zawody są ograniczone do klubu, regionu, całego obszaru Polski i czy są zapraszane ekipy zagraniczne.

4)      Regulamin powinien określać limit zgłoszeń zawodników. Organizator powinien zabezpieczyć się zapisem w regulaminie przed zgłoszeniem nadmiernej liczby zawodników w celu przeprowadzenia imprezy zgodnie ze standardami.

a)      Przyjmuje się do szacowania limit 100 osobo-konkurencji na 1 tatami na 1 dzień zawodów. Przykładowo zakładając użycie 5 tatami należy określić limit na 500 osobo-konkurencji jeśli zawody mają się odbywać w 1 dzień.

b)      Zwiększenie limitu zawodników/startów jest możliwe jedynie pod warunkiem potwierdzenia możliwości zapewnienia wystarczającej obsady sędziowskiej przez Komisję Sędziowską.

5)      Imprezy o przewidywanej większej liczbie zawodników/startów powinny być rozgrywane podczas dwóch lub więcej dni.

 

 

 

 

Rozdział 4

Minimalne kwalifikacje zespołu sędziowskiego

dla poszczególnych kategorii zawodów i funkcji pełnionych na zawodach

1)      Minimalne kwalifikacje sędziów dla poszczególnych funkcji w ramach zawodów oraz liczbę minimalną sędziów na zawodach poszczególnych kategorii przedstawiono w poniższej tabeli.

Kat

Sędzia Główny

Menadżer Tatami

S. Prowadzący

S. Narożnikowy

Min. Liczba sędziów na  planszę

1

Międzynarodowy

Krajowy A

Okręgowy B

Klubowy (2)

8

2

Krajowy A

Krajowy B

Okręgowy B

Klubowy (2)

7

3

Krajowy B

Okręgowy B

Klubowy

Techniczny (3)

6

4

Okręgowy A

Klubowy

Klubowy

Techniczny

6

 

(2)– maksymalnie 3 sędziów danej kwalifikacji na planszę

(3)– maksymalnie 3 sędziów danej kwalifikacji na planszę

 

2)      W przypadku odnotowania niewłaściwej obsady sędziowskiej bez zgody Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej lub organizacji imprez niezgodnie z regulaminem organizator może spotkać się z sankcjami w postaci:

a)      odmowy zgody na organizację imprez przez klub na czas 6 / 12 / 18 miesięcy

b)      zawieszenia zawodników z danego klubu w prawach do rywalizacji sportowej

Rozdział 3.

Organizacja zawodów

9)      Organizator zawodów jest zobowiązany do wypłacenia ryczałtu i zwrotów kosztów przejazdu dla uprawnionych sędziów zgodnie z listą zatwierdzoną przez Przewodniczącego Komisji  Sędziowskiej.

10)  Ryczałty sędziowskie:

11)  sędzia TECHNICZNY B - 50,- zł netto

12)  sędzia TECHNICZNY - 70,- zł netto

13)  sędzia KLUBOWY - 100,- zł netto

14)  sędzia OKRĘGOWY B - 130,- zł netto

15)  sędzia OKRĘGOWY A - 160,- zł netto

16)  sędzia KRAJOWY B - 200,- zł netto

17)  sędzia KRAJOWY A - 250,- zł netto

18)  sędzia MIĘDZYNARODOWY EKF - 400 ,- zł netto

19)  sędzia ŚWIATOWY WKF - 500,- zł netto

20)  dodatek dla sędziego – szefa planszy – 25% ryczałtu netto

21)  dodatek dla sędziego głównego zawodów - 50 % ryczałtu netto

22)  Jeśli z powodu zgłoszenia dużej liczby zawodników liczba zgłoszeń przekracza limit, jednak nie na tyle, aby zorganizować kolejny dzień zawodów organizator może uzgodnić z Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej pracę sędziów ponad limit 8 godzin jednocześnie zapewniając wypłacenie sędziom dodatku w wysokości 10% ryczałtu za każdą przekroczoną godzinę.

23)  Każdy powołany, uprawniony sędzia otrzyma od organizatora zwrot kosztów przejazd u pociągiem pośpiesznym drugiej klasy. W przypadku braku bezpośredniego połączenia sędziowie MIĘDZYNARODOWI EKF i ŚWIATOWI WKF, oraz SĘDZIA GŁÓWNY zawodów powinni otrzymać od organizatora zwrot kosztów przejazdu innymi dostępnymi środkami transportu po uprzednim, indywidualnym ustaleniu tego faktu z organizatorem zawodów.

24)  Organizator zawodów (jeżeli nie zmienia tego odrębna umowa) zapewnia dodatkowo:

25)  napoje i przekąski w czasie zawodów trwających do 3 godzin,

26)  napoje, przekąski i obiad (lub ekwiwalent pieniężny) w czasie zawodów trwających powyżej 3 godzin,

27)  nocleg ze śniadaniem powołanym sędziom zamieszkałym w odległości powyżej 200 km.

Zarząd

Polskiego Związku Karate

Warszawa


Poprawiony: środa, 24 stycznia 2018 21:26
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2022. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS