Regulamin zespołu sędziowskiego i komisji sędziowskiej PZK PDF Drukuj Email
środa, 24 stycznia 2018 21:26

REGULAMIN ZESPOŁU SĘDZIOWSKIEGO I KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ PZK

 

Wprowadzenie

W celu ujednolicenia zasad  w kwestiach dotyczących pracy sędziów wprowadza się regulamin zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Związku Karate z dniem 01.01.2018 roku. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich sędziów Polskiego Związku Karate.

 

Rozdział 1. Zespół Sędziowski i Komisja Sędziowska

 

Art. 1.1

W skład zespołu Sędziowskiego wchodzą wszyscy sędziowie posiadający ważne kwalifikacje i licencje sędziowskie  PZK, a także polscy sędziowie posiadający kwalifikacje EKF (European Karate Federation) i WKF (World Karate Federation). Sędziowie muszą być ubrani zgodnie ze standardami i przepisami WKF.

 

Art. 1.2

Komisja Sędziowska składa się z 3 osób, wybranych przez Zarząd PZK.

 

Art. 1.3

W skład Komisji Sędziowskiej wchodzą:

 1. Przewodniczący Komisji Sędziowskiej,
 2. Wiceprzewodniczący Komisji Sędziowskiej,
 3. Sekretarz Komisji Sędziowskiej

Posiedzenia Komisji Sędziowskiej odbywają się min. 2 razy w roku i doraźnie w miarę potrzeb na wniosek Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej.

 

Rozdział 2.  Uprawnienia i obowiązki Komisji Sędziowskiej

Art. 2.1

Komisja Sędziowska podejmuje  wszystkie decyzje w imieniu Zespołu Sędziowskiego.

 

Art. 2.2

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej jest upoważniony do reprezentowania Zespołu Sędziowskiego i Komisji Sędziowskiej

Art. 2.3.

Zadaniami Komisji Sędziowskiej  są:

 1. Zabezpieczanie obsady sędziowskiej i właściwego poziomu sędziowania na imprezach organizowanych w ramach PZK
 2. Organizacja oraz przeprowadzanie kursów i egzaminów dla sędziów PZK i dla kandydatów na sędziów, zgodnie ze standardami i w oparciu o wymagania EKF i WKF
 3. Wspieranie należytej znajomości przepisów rozgrywania zawodów wśród zawodników i trenerów
 4. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów międzynarodowych w zakresie sędziowania,
 5. Kwalifikowanie oraz przygotowanie polskich Sędziów do udziału w kursach sędziowskich EKF i WKF oraz imprezach międzynarodowych.

 

 

Art.2.4

Wszystkie szkolenia uzgadniane są z przedstawicielem Zarządu PZK.

Komisję Egzaminacyjną  stanowi dwóch do trzech członków Komisji Sędziowskiej. Komisja egzaminacyjna może posiłkować się opiniami starszych doświadczeniem sędziów. Wyniki kursów i egzaminów na sędziów Polskiego Związku Karate zatwierdzane  są na wniosek Komisji Sędziowskiej przez Zarząd Polskiego Związku Karate.

Art. 2.5

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej koordynuje obsadę sędziowską na zawodach  krajowych oraz opiniuje regulaminy zawodów co do zgodności z przepisami PZK.

 

Art. 2.6

Komisja Sędziowska wobec sędziów naruszających regulamin ma prawo wnioskować o ukaranie do Komisji Dyscyplinarnej PZK.

Art. 2.7

W przypadku braku ujęcia w regulaminie konkretnych sytuacji wymagających rozwiązania, decyzje podejmuje Komisja Sędziowska.

 

 

Rozdział 3. Kwalifikacje, obowiązki i uprawnienia sędziów

Art. 3.1

Każda kwalifikacja sędziowska obejmuje uprawnienia  przysługujące także kwalifikacjom niższym od niej. Sędziowie  nie mogą wykonywać czynności i korzystać z uprawnień ponad opisane pod rygorem ich całkowitej utraty. W szczególnych przypadkach wykonywania czynności ponad posiadane  kwalifikacje wymagana jest zgoda Komisji Sędziowskiej wydana imiennie dla sędziów przez przewodniczącego w/w Komisji.

 

Art. 3.2

Sędzia TECHNICZNY B

-        uprawniony do podejmowania czynności związanych z porządkiem i przygotowaniem planszy,

-        uprawniony do mierzenia czasu, obsługi tablic na zawodach kategorii 2-4,

-        uprawniony do wyczytywania zawodników przed i w trakcie meczu,

-        uprawniony do sędziowania podczas zawodów kategorii 4 jako sędzia Narożnikowy w zakresie konkurencji ogólnorozwojowych oraz Kihon i Kata z wyłączeniem konkurencji Kumite.

Art. 3.3

Sędzia TECHNICZNY A

-        uprawniony do podejmowania czynności związanych z porządkiem i przygotowaniem planszy,

-        uprawniony do mierzenia czasu, obsługi tablic na zawodach kategorii 1-4,

-        uprawniony do wyczytywania zawodników przed i w trakcie meczu,

-        uprawniony do sędziowania podczas zawodów kategorii 4 jako sędzia Narożnikowy.

 

Art.3.4

Sędzia KLUBOWY

-        uprawniony do sędziowania podczas zawodów kategorii 4 jako Menadżer Tatami,

-        uprawniony do sędziowania podczas  zawodów kategorii 3 jako Sędzia Prowadzący,

-        uprawniony do sędziowania podczas zawodów  kategorii 1,2 jako Sędzia Narożnikowy,

-        uprawniony do pracy w komisji sędziowskiej podczas zawodów międzynarodowych jako sędzia protokolant i sędzia mierzący czas

Art. 3.5

Sędzia OKRĘGOWY B

-        uprawniony do sędziowania podczas zawodów kategorii 4 jako Sędzia Główny,

-        uprawniony do sędziowania podczas  zawodów kategorii 3, jako Menadżer Tatami,

-        uprawniony do sędziowania podczas zawodów krajowych kategorii 2 jako Sędzia Prowadzący,

-        uprawniony do sędziowania podczas zawodów międzynarodowych i krajowych kategorii 1, jako Sędzia Prowadzący,

-        uprawniony do prowadzenia szkoleń z zakresu przepisów sędziowskich w obrębie macierzystego klubu. 

 

Art.3.6

Sędzia OKRĘGOWY A

-        uprawniony do sędziowania podczas zawodów kategorii 4 jako Sędzia Główny,

-        uprawniony do sędziowania podczas  zawodów kategorii 3, jako Menadżer Tatami,

-        uprawniony do sędziowania podczas zawodów krajowych kategorii 1,2 jako Sędzia Prowadzący,

-        uprawniony do sędziowania podczas zawodów międzynarodowych jako Sędzia Prowadzący.

 

Art. 3.7

Sędzia KRAJOWY B

-        uprawniony do sędziowania podczas zawodów międzynarodowych  jako Sędzia Prowadzący,

-        uprawniony do sędziowania podczas  zawodów krajowych  kategorii 2, jako Menadżer Tatami,

-        uprawniony do sędziowania podczas zawodów krajowych kategorii 3 jako Sędzia Główny,

-        uprawniony do prowadzenia szkoleń z zakresu przepisów sędziowskich w obrębie macierzystego okręgu.

 

Art. 3.8

Sędzia KRAJOWY A 

-        uprawniony do sędziowania podczas zawodów krajowych kategorii 2  jako Sędzia Główny,

-        uprawniony do prowadzenia szkoleń z zakresu przepisów sędziowskich w obrębie jednego  okręgu.   

-        uprawniony do sędziowania podczas zawodów międzynarodowych, i kategorii 1  jako Menadżer Tatami.

 

Art.3.9

Sędzia MIĘDZYNARODOWY (zakres kontynentu) I ŚWIATOWY

-        uprawniony do sędziowania podczas zawodów międzynarodowych  jako Sędzia Główny,

-        uprawniony do przewodniczenia komisji egzaminacyjnej dla kandydatów i sędziów.

 

Art. 3.10

Sędziowie muszą dla zachowania kwalifikacji przystępować do atestacji minimum jeden raz na dwa lata, uzyskując pozytywny wynik testu (teoria) oraz egzaminów praktycznych przy każdorazowym podnoszeniu swoich kwalifikacji. Po upływie 12 miesięcy od wygaśnięcia kwalifikacji Sędziego, zostaje on usunięty z listy sędziów PZK, a ponowne uzyskanie  kwalifikacji może nastąpić jedynie na drodze ponownego egzaminu.

Ponadto obniżenie kwalifikacji lub jej całkowita utrata  może także nastąpić po decyzji Komisji Sędziowskiej PZK – na skutek niewłaściwego wywiązywania przez sędziego  ze swoich obowiązków lub łamania  przez niego Regulaminu Zespołu Sędziowskiego, Komisji Sędziowskiej PZK i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów i zarządzeń.

 

 

Art. 3.11

Stawki ryczałtów za pracę sędziów na zawodach są zapisane  w regulaminie  organizacji Zawodów. Za pracę na zawodach, na których kandydat podnosi lub uzyskuje kwalifikacje, nie otrzymuje ryczałtu sędziowskiego, o ile nie zostanie oficjalnie powołany do sędziowania podczas przedmiotowych zawodów.

 

 

Rozdział 4. Kursy międzynarodowe

 

Art. 4.1

Komisja Sędziowska wnioskuje do Zarządu PZK o delegację kandydatów na kursy międzynarodowe EKF i WKF.

 

Art. 4.2

Kurs EKF – kandydat musi posiadać stopień karate minimum 2 Dan i ukończony 25 rok życia oraz kwalifikację sędziowską Sędzia Krajowy A (PZK)

 

Art. 4.3

Kurs WKF – kandydat musi posiadać stopień karate minimum 2 Dan i kwalifikację sędziowską minimum Judge B (EKF)

 

 

 

 

Rozdział 5. Warunki uzyskiwania kwalifikacji

 

Art. 5.1

Sędzia Techniczny B:

-        musi posiadać stopień karate  min. 3 kyu,

-        ukończony 16 rok życia,

-        uzyskać pozytywny wynik testu (teoria) 60%, oraz egzaminu praktycznego.

Art. 5.2

Sędzia Techniczny A:

-        musi posiadać stopień karate  min. 3 kyu,

-        ukończony 18 rok życia,

-        uzyskać pozytywny wynik testu (teoria) 60%, oraz egzaminu praktycznego.

Art. 5.3

Sędzia Klubowy:

-        musi posiadać stopień karate  min. 3 kyu,

-        ukończony 18 rok życia,

-        uzyskać pozytywny wynik testu (teoria) 65%, oraz egzaminu praktycznego.

 

Art. 5.4

Sędzia Okręgowy B:

-        musi posiadać stopień karate  min. 1 kyu,

-        ukończony 21 rok życia,

-        uzyskać pozytywny wynik testu (teoria) 70%, oraz egzaminu praktycznego.

 

Art. 5.5

Sędzia Okręgowy A:

-        musi posiadać stopień karate  min. 1 Dan

-        ukończony 21 rok życia,

-        uzyskać pozytywny wynik testu (teoria) 75%, oraz egzaminu praktycznego.

 

Art. 5.6

Sędzia Krajowy B:

-        musi posiadać stopień karate  min. 2 Dan

-        ukończony 25 rok życia,

-        uzyskać pozytywny wynik testu (teoria) 80%, oraz egzaminu praktycznego.

Art. 5.7

Sędzia Krajowy A:

-        musi posiadać stopień karate  min. 2 Dan

-        ukończony 25 rok życia,

-        uzyskać pozytywny wynik testu (teoria) 85%, oraz egzaminu praktycznego.

 

Rozdział 4. Obowiązki sędziów

Art. 4.1

1. Sędzia powołany do sędziowania zawodów sportowych ma obowiązek

·      potwierdzenia gotowości do udziału w imprezie, względnie powiadomienia Przewodniczącego KS o niemożliwości wzięcia udziału

·      zapoznania się z regulaminem imprezy

·      stawienia się na imprezę w przepisowym stroju,

·      dbania o dokładną znajomość przepisów rozgrywania zawodów

·      wypełniania obowiązków sędziego na imprezie zgodnie z przepisami zawodów

·      godnego reprezentowania PZK wobec zawodników, działaczy, trenerów i publiczności

 

2. W przypadku braku obecności z nieuzasadnionych powodów Sędzia Główny zawodów informuje o tym fakcie w sprawozdaniu  Komisję Sędziowską.

 

Art. 4.2

Sędzia Zespołu Sędziowskiego może sędziować,  jedynie imprezy zaaprobowane przez PZK.

Art. 4.3

W przypadku otrzymania zaproszenia do sędziowania zawodów poza terenem Polski, Sędzia jest obowiązany do uzyskania w każdym przypadku zgody Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej. Przypadek sędziowania bez uzyskania zgody, jest traktowany jako naruszenie regulaminu.

Art. 4.4

Wniosek o wyrażenie zgody na sędziowanie zawodów za granicą powinien być skierowany do Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej w terminie do 7 dni kalendarzowych przed imprezą, pisemnie (dopuszczalnie jest użycie poczty, poczty elektronicznej, faksu lub innych środków komunikacji elektronicznej zabezpieczających możliwość archiwizacji wniosku). Przewodniczący Komisji Sędziowskiej odpowiada pisemnie w ciągu 3 dni kalendarzowych.

 

Rozdział 5. Kary regulaminowe

Art. 5.1

 

W przypadku uchybień merytorycznych w pracy sędziego Komisja może stosować kary regulaminowe. Poziom kary ustali Komisja w zależności od rodzaju przewinienia.

 

 1. Upomnienie
 2. Nagana
 3. Obniżenie kwalifikacji sędziego
 4. Wniosek o ukaranie do Komisji Dyscyplinarnej

 

 

Poprawiony: środa, 24 stycznia 2018 21:27
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2022. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS