projekt statutu PZK PDF Drukuj Email
wtorek, 05 stycznia 2010 08:25
Statut Polskiego Zwi膮zku Karate

Rozdzia艂 I - Nazwa, teren dzia艂ania, siedziba w艂adz, cele Zwi膮zku i jego struktura

搂 1
Polski Zwi膮zek Karate (w skr贸cie PZ Karate), zwany dalej Zwi膮zkiem, jest polskim zwi膮zkiem sportowym o zasi臋gu og贸lnokrajowym, o kt贸rym mowa w art. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym ( Dz.U. Nr 155, poz.1298).
 
搂 2
1.      Zwi膮zek dzia艂a na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzib膮 Zwi膮zku i jego w艂adz jest miasto Warszawa.
2.      Dla w艂a艣ciwego realizowania swoich cel贸w Zwi膮zek mo偶e prowadzi膰 dzia艂alno艣膰 poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3.      Zwi膮zek mo偶e by膰 cz艂onkiem krajowych i mi臋dzynarodowych organizacji o podobnym celu dzia艂ania.
4.      W kontaktach mi臋dzynarodowych Zwi膮zek u偶ywa nazwy 鈥 Polish Karate Federation.
5.      Zwi膮zek zosta艂 powo艂any na czas nieoznaczony.
  1. Swoj膮 dzia艂alno艣膰 Zwi膮zek prowadzi zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zgodnie z przepisami ustawy o sporcie kwalifikowanym, a tak偶e w szczeg贸lno艣ci zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwa艂ami w艂adz Zwi膮zku i regulaminami wydawanymi zgodnie z postanowieniami Statutu.
 
搂 3
1. Zwi膮zek jest jedynym polskim zwi膮zkiem sportowym dzia艂aj膮cym w dyscyplinie sportu, jak膮 jest karate
2. Zwi膮zek, za zgod膮 ministra w艂a艣ciwego do spraw kultury fizycznej sportu, mo偶e rozszerza膰 swoj膮 dzia艂alno艣膰 na inne dyscypliny zwi膮zane ze sztuk膮 walki lub sportem karate.
 
搂 4
1. Celem Zwi膮zku jest:
a) upowszechnianie, popularyzacja i promocja oraz organizowanie, uprawianie, rozw贸j i doskonalenie dyscypliny karate we wszystkich formach kultury fizycznej i sportu;
b) ochrona praw i interes贸w oraz koordynacja dzia艂a艅 cz艂onk贸w Zwi膮zku, zawodnik贸w, instruktor贸w, trener贸w, s臋dzi贸w sportowych i dzia艂aczy sportowych;
c) pozyskiwanie 艣rodk贸w finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie dzia艂alno艣ci statutowej PZK.
2. Do podstawowych zadaZwi膮zku, skierowanych na realizacj臋 w/w cel贸w, w szczeg贸lno艣ci nale偶y:
a) organizacja lub prowadzenie wsp贸艂zawodnictwa sportowego, z zastrzeeniem art. 16 ust. 1 ustawy o sporcie kwalifikowanym;
b) przygotowywanie reprezentant贸w Polski do uczestnictwa w midzynarodowym wsp贸艂zawodnictwie sportowym;
c) prowadzenie dzia艂alnoci edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie dyscypliny sportu karate;
d) prowadzenie dzia艂alno艣ci edukacyjnej, wychowawczej, popularyzatorskiej, szkoleniowej i organizacji zawod贸w sportowych w zakresie sportu os贸b niepe艂nosprawnych i z upo艣ledzeniem umys艂owym
e) reprezentowanie dyscypliny sportu karate w midzynarodowych organizacjach sportowych oraz organizowanie udzia艂u w midzynarodowym wsp贸艂zawodnictwie sportowym;
f) szkolenie oraz doskonalenie zawodowe instruktor贸w, trener贸w, s臋dzi贸w sportowych i dzia艂aczy sportowych;
g) okrelanie warunk贸w i trybu zmiany przynalenoci zawodnika do klubu sportowego w dyscyplinie sportu karate;
h) prowadzenie spraw zwizanych z przyznawaniem i odbieraniem licencji klubom sportowym, zawodnikom, instruktorom, trenerom, sdziom sportowym w dyscyplinie sportu karate;
i) prowadzenie postpowadyscyplinarnych na zasadach ustalonych w regulaminach Zwi膮zku.
j)wsp贸艂praca z innymi organizacjami i zrzeszeniami karate.
k) przedstawianie ministrowi w艂a艣ciwemu do spraw kultury fizycznej i sportusk艂adu Kadry Narodowej w dyscyplinie sportu karate do zatwierdzenia.
3. Zwi膮zek ma wy艂czne prawo do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczcych dyscypliny sportu karate, niezastrzeonych w ustawie dla organ贸w administracji rzdowej lub innych podmiot贸w.
4. Ponadto Zwi膮zek b臋dzie:
a.       organizowa膰 i nadzorowa膰 dzia艂alno艣膰 komisji stylowych i specjalistycznych (problemowych) ;
b.      wsp贸艂pracowa膰 z organami administracji rz膮dowej i samorz膮du terytorialnego w zakresie realizacji swych zada艅 statutowych,
c.       reprezentowa膰 swoich cz艂onk贸w wobec w艂adz i innych organizacji kultury fizycznej w kraju i za granic膮, przedstawia膰 swoje stanowisko w 偶ywotnych dla 艣rodowiska sprawach,
d.      prowadzi膰 niezb臋dn膮 dzia艂alno艣膰 wydawnicz膮,
e.       realizowa膰 inne zadania, do kt贸rych zobowi膮zany b臋dzie na mocy ustaw.
 
搂 5
1.      Zwi膮zek samodzielnie okre艣la swoje cele , programy dzia艂ania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewn臋trzne okre艣laj膮ce jego dzia艂alno艣膰 .
2.      Zwi膮zek jest jedynym reprezentantem polskiego karate jako sportu kwalifikowanego w kraju i za granic膮 .
搂 6
1.      Zwi膮zek jest dobrowoln膮 , samorz膮dn膮 i trwa艂膮 organizacj膮 dzia艂aj膮c膮 w celach niezarobkowych w oparciu o prac臋 spo艂eczn膮 cz艂onk贸w w nim zrzeszonych oraz dzia艂aczy
i sympatyk贸w.
2.      Dla realizacji okre艣lonych zada艅 Zwi膮zek mo偶e zatrudnia膰 pracownik贸w.
3.      Zwi膮zek mo偶e prowadzi膰 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮.
 
 
搂 7
1. Zarz膮d Zwi膮zku wsp贸艂pracuje ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami reprezentuj膮cymi r贸偶ne style i odmiany karate, nie b臋d膮cymi cz艂onkami Zwi膮zku w celu popularyzacji dyscypliny sportu karate jako formy rekreacji, czynnego uprawiania sportu i ruchu.
 
 
Rozdzia艂 II - Nabycie i utrata przynale偶no艣ci, prawa i obowi膮zki cz艂onk贸w

                                                                           搂 8
Cz艂onkowie Zwi膮zku dziel膮 si臋 na:
1.      zwyczajnych,
2.      honorowych,
3.      wspieraj膮cych.
 
 
 
搂 9
1.  Cz艂onkiem zwyczajnym Polskiego Zwi膮zku Karate mog膮 by膰:
         kluby karate,
         kluby sportowe posiadaj膮ce sekcje karate,
         zwi膮zki sportowe karate zrzeszaj膮ce co najmniej 10 klub贸w karate lub klub贸w sportowych posiadaj膮cych sekcje karate, zarejestrowanych w Zwi膮zku,
uczestnicz膮ce we wsp贸艂zawodnictwie sportowym w dyscyplinie sportu karate, po jednym dla wojew贸dztwa.
2. Cz艂onk贸w przyjmuje Zarz膮d Zwi膮zku uchwa艂膮 na podstawie pisemnej deklaracji cz艂onkowskiej i regulaminu przyjmowania nowych cz艂onk贸w,
3. Zarz膮d mo偶e odm贸wi膰 przyj臋cia w poczet cz艂onk贸w Zwi膮zku, je偶eli uzna, 偶e kandydat nie spe艂nia wymaga艅 okre艣lonych przepisami prawa, Statutu, regulaminu przyjmowania nowych cz艂onk贸w.
 
搂 10
1. Godno艣膰 cz艂onka honorowego mo偶e zosta膰 nadana na wniosek Zarz膮du przez Walne Zgromadzenie osobom, organizacjom lub instytucjom szczeg贸lnie zas艂u偶onym dla realizacji cel贸w statutowych Zwi膮zku. Cz艂onkowie honorowi zwolnieni s膮 z obowi膮zku op艂acania sk艂adki cz艂onkowskiej.
2. Godno艣ci cz艂onka honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarz膮du.
3. Godno艣膰 cz艂onka honorowego mo偶e usta膰 na skutek zrzeczenia si臋.
4. Godno艣膰 Honorowego Prezesa Polskiego Zwi膮zku Karate mo偶e by膰 nadana na wniosek Zarz膮du, przez Walne Zgromadzenie osobie szczeg贸lnie zas艂u偶onej dla Polskiego Zwi膮zku Karate
5. Godno艣膰 Honorowego Cz艂onka Zarz膮du Polskiego Zwi膮zku Karate mo偶e by膰 nadana na wniosek Zarz膮du, przez Walne Zgromadzenie  Osobom szczeg贸lnie zas艂u偶onym dla Polskiego Zwi膮zku Karate.
 
 
搂 11
Cz艂onkiem wspieraj膮cym mo偶e by膰 osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸ra zg艂osi na pi艣mie w formie deklaracji ch臋膰 sta艂ego finansowego lub rzeczowego wspierania Zwi膮zku.
 
搂 12
Cz艂onkowie zwyczajni Zwi膮zku maj膮 prawo do:
1.      udzia艂u w realizacji cel贸w i zada艅 statutowych,
2.      biernego i czynnego prawa wyborczego do jego w艂adz,
3.      zg艂aszania wniosk贸w i postulat贸w do w艂adz statutowych,
4.      korzystania z obiekt贸w i urz膮dze艅 sportowych Zwi膮zku,
5.      noszenia znaku organizacyjnego,
6.      udzia艂u we wsp贸艂zawodnictwie sportowym 鈥 na zasadach okre艣lonych odr臋bnymi przepisami .
 
搂 13
Cz艂onkowie honorowi i wspieraj膮cy Zwi膮zku maj膮 prawo do:
1. udzia艂u w realizacji cel贸w i zada艅 statutowych,
2. zg艂aszania wniosk贸w i postulat贸w do w艂adz statutowych,
3. korzystania z obiekt贸w i urz膮dze艅 sportowych Zwi膮zku,
4. noszenia znaku organizacyjnego.
5. Honorowy Prezes i Honorowy Cz艂onek Zarz膮du ma prawo uczestniczy膰 w zebraniach Zarz膮du Polskiego Zwi膮zku Karate z g艂osem doradczym i maj膮 prawo na wniosek Zarz膮du reprezentowa膰 Zwi膮zek w organizacjach, do kt贸rych Zwi膮zek nale偶y.
 
搂 14
Cz艂onkowie Zwi膮zku zobowi膮zani s膮 do:
1.      aktywnej realizacji jego statutowych cel贸w i zada艅,
2.      aktywnej dzia艂alno艣ci na rzez rozwoju dyscypliny karate 
3.      przestrzegania statutu oraz uchwa艂 i zarz膮dze艅 w艂adz, a tak偶e wydawanych przez nie regulamin贸w,
4.      regularnego op艂acania sk艂adki cz艂onkowskiej,
搂 15
1. Cz艂onkostwo zwyczajne ustaje:
a) z dniem z艂o偶enia pisemnej rezygnacji do Zarz膮du ,
b) w przypadku rozwi膮zania, likwidacji lub upad艂o艣ci cz艂onka Zwi膮zku (z dniem uprawomocnienia si臋 orzeczenia o rozwi膮zaniu, likwidacji lub upad艂o艣ci),  
c) w wyniku podj臋cia uchwa艂y Zarz膮du o skre艣leniu z listy cz艂onk贸w Zwi膮zku za:
- nieop艂acenie sk艂adek cz艂onkowskich przez okres 1 roku , pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia,
- nie branie udzia艂u we wsp贸艂zawodnictwie sportowym przez okres 3 kolejno nast臋puj膮cych po sobie lat,
d) w wyniku podj臋cia uchwa艂y Zarz膮du o wykluczeniu ze Zwi膮zku za powa偶ne naruszenie statutu, przepis贸w wewn臋trznych wydanych na jego podstawie lub zachowanie niegodne cz艂onka Zwi膮zku - na mocy orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej.
2. Cz艂onkostwo wspieraj膮ce ustaje:
a) z dniem zg艂oszenia pisemnej rezygnacji,
b) w przypadku rozwi膮zania, likwidacji lub upad艂o艣ci cz艂onka Zwi膮zku (z dniem uprawomocnienia si臋 orzeczenia o rozwi膮zaniu, likwidacji lub upad艂o艣ci ),  
c) w wyniku podj臋cia uchwa艂y Zarz膮du o wykluczeniu ze Zwi膮zku za powa偶ne naruszenie statutu, przepis贸w wewn臋trznych wydanych na jego podstawie lub zachowanie niegodne cz艂onka Zwi膮zku - na podstawie uprzedniego , prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej.
 
搂 16
1.      Cz艂onek zwi膮zku mo偶e zosta膰 zawieszony w prawach cz艂onkowskich przez Zarz膮d w przypadku naruszenia przepis贸w prawa, postanowie艅 statutu lub regulaminu PZK
2.      Od uchwa艂y o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach cz艂onkowskich przys艂uguje stronie prawo odwo艂ania si臋 do najbli偶szego Walnego Zgromadzenia .Odwo艂anie powinno zosta膰 z艂o偶one za po艣rednictwem zarz膮du w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwa艂y Zarz膮du o zawieszeniu lub wykluczeniu cz艂onka .
 
                                                              搂 17
Stosowanie dopingu jest niegodne karateki i zabronione. Za stosowanie dopingu zawodnik ponosi odpowiedzialno艣膰 dyscyplinarn膮. Odpowiedzialno艣膰 t臋 ponosz膮 tak偶e inne osoby, kt贸rym udowodni si臋 naruszenie przepis贸w antydopingowych.
 
搂 18
W艂adze zwi膮zku zobowi膮zane s膮 do przeciwdzia艂ania dopingowi i poci膮gania do odpowiedzialno艣ci dyscyplinarnej os贸b, kt贸re nie przestrzegaj膮 stosownych przepis贸w i zarz膮dze艅, jak r贸wnie偶 kontroli uczciwo艣ci rywalizacji.


Rozdzia艂 III - W艂adze Zwi膮zku, tryb ich wyboru, uzupe艂nienia sk艂adu i kompetencje.

搂 19
W艂adzami Zwi膮zku s膮:
1.      Walne Zgromadzenie,
2.      Zarz膮d,
3.      Komisja Rewizyjna,
 
 
 
搂 20
  1. Kadencja w艂adz   Zwi膮zku trwa cztery lata, a ich wyb贸r odbywa si臋 w glosowaniu jawnym lub tajnym w zale偶no艣ci od uchwa艂y Walnego Zgromadzenia .
  2. Kadencja w艂adz Zwi膮zku trwa od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego do nast臋pnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, a Nadzwyczajne walne Zgromadzenie zwo艂ane w celu zmiany lub uzupe艂nienia sk艂adu w艂adz nie przerywa kadencji .
  3. Uchwa艂y w艂adz Zwi膮zku zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w, je偶eli statut nie stanowi inaczej.
 
搂 21
Podczas trwania kadencji, sk艂ad organu mo偶e by膰 uzupe艂niany w drodze kooptacji.
W miejsce brakuj膮cego cz艂onka organu, pozostali cz艂onkowie powo艂uj膮 do sk艂adu organu nowego cz艂onka. W drodze kooptacji nie mo偶e zosta膰 uzupe艂niona wi臋ksza liczba cz艂onk贸w, ni偶 1/3 liczby wskazanej, jako maksymalna liczba cz艂onk贸w organu spo艣r贸d kandydat贸w zg艂oszonych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym , kt贸rzy zyskali najwi臋ksz膮 ilo艣膰 g艂os贸w
 
                                                                       搂 22
1.       Najwy偶sz膮 w艂adz膮 Zwi膮zku jest jego Walne Zgromadzenie.
2.      Walne Zgromadzenia dziel膮 si臋 na
     1) Zwyczajne Sprawozdawczo- Wyborcze,
           2) Zwyczajne Sprawozdawcze zwo艂ywane w po艂owie trwania kadencji w艂adz
                Zwi膮zku.
           3) Nadzwyczajne. W tym , m.in. w celu dokonania zmiany poszczeg贸lnych w艂adz lub 
                uzupe艂nienia ich sk艂adu .
3.Walne Zgromadzenie zwo艂ywane jest przez Zarz膮d w po艂owie i przed up艂ywem kadencji , z tym ,偶e Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie odbywa si臋 raz na 4 lata .
4.      Obrady Walnego Zgromadzenia odbywaj膮 si臋 na podstawie regulaminu obrad opartego o
niniejszy statut i zatwierdzonego przez cz艂onk贸w na Walnym Zgromadzeniu .
5.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwo艂uje Zarz膮d : 
a)       z w艂asnej inicjatywy wyra偶onej w uchwale,
b)      uwzgl臋dniaj膮c wniosek Komisji Rewizyjnej ,
c)      uwzgl臋dniaj膮c 偶膮danie 1/3 og贸lnej liczby cz艂onk贸w zwyczajnych Zwi膮zku,
6.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa si臋 najp贸藕niej w terminie 3 miesi臋cy od decyzji o jego zwo艂aniu i nie przerywa kadencji .Decyzja o zwo艂aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinna zapa艣膰 nie p贸藕niej ni偶 w terminie 30 dni od dnia zg艂oszenia takiego wniosku
7.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wy艂膮cznie w przedmiocie spraw , dla kt贸rych zosta艂o zwo艂ane .
8.      O terminie i miejscu porz膮dku obrad Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarz膮d Zwi膮zku zawiadamia cz艂onk贸w zwi膮zku na co najmniej 30 dni przed terminem Zgromadzenia .
9.      Dla wa偶no艣ci ka偶dego z Walnych Zgromadze艅 , o kt贸rych mowa w 搂 22 ust. 2 wymagane jest w pierwszym terminie udzia艂 co najmniej 陆 cz艂onk贸w, a w drugim 1/3 cz艂onk贸w. 
10. W Walnym Zgromadzeniu udzia艂 bior膮:
          -   z g艂osem stanowi膮cym ( czynnym i biernym prawem wyborczym ) cz艂onkowie     
              zwyczajni lub odpowiednio umocowane do ich reprezentacji osoby,
          -   z biernym prawem wyborczym - cz艂onkowie wspieraj膮cy ,
          -   z g艂osem doradczym cz艂onkowie honorowi i zaproszone osoby .
11. Je偶eli statut nie stanowi inaczej , uchwa艂y Walnego Zgromadzenia zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w, - w g艂osowaniu jawnym .
12. Uchwa艂y Walnego Zgromadzenia, kt贸rych przedmiotem jest zmiana statutu lub rozwi膮zanie Zwi膮zku zapadaj膮 kwalifikowan膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w (2/3) przy obecno艣ci minimum po艂owy uprawnionych do udzia艂u w Walnym Zgromadzeniu.
 
搂 23
  1. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Zarz膮d zawiadamia co najmniej na 30 dni przed data zgromadzenia .
  2. Zarz膮d powinien wys艂a膰 cz艂onkom Zwi膮zku materia艂y dotycz膮ce zgromadzenia obj臋te porz膮dkiem obrad w terminie nie p贸藕niejszym ni偶 na 14 dni przed dat膮 zgromadzenia .
 
搂 24
1.      W sprawach, w kt贸rych statut nie okre艣la w艂a艣ciwo艣ci w艂adz stowarzyszenia, podejmowanie uchwa艂 nale偶y do Walnego Zgromadzenia
2.      Do wy艂膮cznej kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo 鈥揥yborczego nale偶y:
1.      przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du i Komisji Rewizyjnej ,
2.       udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ust臋puj膮cemu Zarz膮dowi
3.      wyb贸r cz艂onk贸w Zarz膮du -z odr臋bnym wyborem Prezesa,
4.      wyb贸r cz艂onk贸w Komisji Rewizyjnej,
5.      uchwalanie okresowych program贸w i plan贸w Zwi膮zku na okres kadencji,
6.      uchwalenie zmian w statucie i w postanowieniach regulamin贸w,
7.      uchwalanie Regulaminu wybor贸w do w艂adz Zwi膮zku;
8.      uchwalanie wysoko艣ci sk艂adek cz艂onkowskich i wysoko艣ci op艂aty wpisowej,
9.      zatwierdzanie regulaminu dzia艂ania Zarz膮du, Komisji Dyscyplinarnej i Komisji Rewizyjnej,
10. podejmowanie uchwa艂 w kwestii rozwi膮zania Zwi膮zku,
11. podejmowanie uchwa艂 i rozpatrywanie wniosk贸w w innych sprawach wniesionych na porz膮dek obrad.
12. nadawanie godno艣ci cz艂onka honorowego Zwi膮zku
13. rozpatrywanie odwo艂a艅 od uchwa艂 Zarz膮du , w tym o zawieszeniu ,wykluczeniu lub skre艣leniu z listy cz艂onk贸w Zwi膮zku ,
 
搂 25
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nale偶y:
  1. rozpatrzenie sprawozdania Zarz膮du i Komisji Rewizyjnej za okres dw贸ch lat ,
  2. rozpatrywanie spraw o, kt贸rych mowa w w 搂 24 pkt .6 鈥 14 i podejmowanie uchwa艂 w tych sprawach ,
 
搂 26
1. Zarz膮d Zwi膮zku sk艂ada si臋  z 5 - 11 cz艂onk贸w , w tym Prezesa , kt贸ry wybierany jest w odr臋bnym g艂osowaniu . Zarz膮d wybiera ze swego grona na pierwszym posiedzeniu 3 wiceprezes贸w i sekretarza oraz dokonuje podzia艂u obowi膮zk贸w mi臋dzy pozosta艂ych jego cz艂onk贸w uwzgl臋dniaj膮c w miar臋 mo偶liwo艣ci wnioski Prezesa Zarz膮du.
2. Do zaci膮gania zobowi膮za艅 i w sprawach finansowych wymagane jest zgodne o艣wiadczenie woli dw贸ch os贸b: Prezesa Zarz膮du lub Sekretarza Generalnego i G艂. Ksi臋gowego albo Wiceprezesa ds. organizacyjno 鈥 finansowych.
 
 
搂 27
Do kompetencji i obowi膮zk贸w Zarz膮du nale偶膮 :
1.      reprezentowanie Zwi膮zku na zewn膮trz i dzia艂anie w jego imieniu,
2.      realizowanie statutowych cel贸w Zwi膮zku, jego planu pracy,
3.      wykonywanie uchwa艂 i zalece艅 Walnego Zgromadzenia w szczeg贸lno艣ci w zakresie kierunk贸w dzia艂alno艣ci za艂o偶e艅 programowych Zwi膮zku oraz realizacji jego cel贸w statutowych ,
4.      zarz膮dzanie maj膮tkiem i funduszami zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami ,
5.      opracowywanie rocznych program贸w dzia艂ania i plan贸w finansowych dla ich realizacji oraz zatwierdzanie rocznych sprawozda艅 finansowych ,
6.      ustalanie struktury organizacyjnej Zwi膮zku oraz zatwierdzanie regulamin贸w organizacyjnych zwi膮zk贸w okr臋gowych karate i komisji 鈥搊rgan贸w opiniodawczo-doradczych ,
7.      interpretacja regulamin贸w i innych akt贸w normatywnych uchwalanych przez Zarz膮d ,
8.      podejmowanie i prowadzenie w niezb臋dnym zakresie dzia艂alno艣ci gospodarczej ,
9.      nadz贸r nad dzia艂alno艣ci膮 Biura i komisji 鈥 organ贸w opiniodawczo-doradczych ,
10. ustalanie regulaminu przyjmowania nowych cz艂onk贸w,
11. podejmowanie uchwa艂 o przyj臋ciu albo skre艣leniu, albo wykluczeniu cz艂onk贸w ze Zwi膮zku,
12. opracowanie i ustalenie regulaminu uprawiania dyscypliny karate , zgodnie z regulacjami sportowych organizacji mi臋dzynarodowych i nadzorowanie ich przestrzegania,
13.  przyznawanie pozbawianie licencji klubom i zawodnikom na zasadach okre艣lonych w ustawie o sporcie kwalifikowanym oraz innych przepisach prawa a tak偶e a podstawie regulaminu PZK.
14. przyznawanie i pozbawianie licencji s臋dziego sportowego i licencji i trenera w dyscyplinie sportu karate,
15. okre艣lenie szczeg贸艂owych praw i obowi膮zk贸w zawodnika,
16. opracowanie, wdro偶enie i nadz贸r przestrzegania regulaminu odpowiedzialno艣ci dyscyplinarnej-powo艂ywanie cz艂onk贸w komisji dyscyplinarnej i dokooptacja jej sk艂adu
w razie potrzeby .
17. ustalanie zasad organizacji wsp贸艂zawodnictwa sportowego oraz przedstawienie propozycji sk艂adu kadry narodowej ministrowi w艂a艣ciwemu do spraw kultury fizycznej,
18. ustalanie zasad i trybu zmian przynale偶no艣ci klubowej,
19. sprawowanie nadzoru nad podmiotami zrzeszonymi w Zwi膮zku oraz prowadzonymi przez nie zawodami, 
20. przedk艂adanie Ministrowi Sportu programu dzia艂alno艣ci Zarz膮du,
21. powo艂ywanie przez Zarz膮d w ramach dyscypliny karate - Komisji Stylowych 鈥 jako organ贸w opiniodawczo- doradczych , reprezentuj膮cych okre艣lone style w dyscyplinie karate oraz uchwalanie regulamin贸w tych komisji,
22. powo艂ywanie sta艂ych i dora藕nych organ贸w doradczych, okre艣lanie zakresu ich dzia艂ania i uchwalanie ich regulamin贸w.
 
搂 28
Dla bie偶膮cej obs艂ugi Zarz膮du i innych organ贸w Zwi膮zku Zarz膮d mo偶e powo艂a膰 Biuro Zwi膮zku. Organizacj臋 i zasady dzia艂alno艣ci tego biura okre艣la Zarz膮d.
 
搂 29
1.      Zarz膮d pracuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie
z uwzgl臋dnieniem poni偶szych zasad:
a.       posiedzenia Zarz膮du odbywaj膮 si臋 zgodnie z planem jego pracy, nie rzadziej jednak ni偶 jeden raz na 3 miesi膮ce,
b.      uchwa艂y Zarz膮du zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w przy obecno艣ci co najmniej po艂owy jego sk艂adu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa,
c.       Prezes lub z jego upowa偶nienia Wiceprezes lub inny cz艂onek Zarz膮du reprezentuj膮 Zwi膮zek wobec w艂adz i instytucji krajowych oraz zagranicznych. .
     2. W sk艂ad Prezydium wchodz膮: Prezes Zarz膮du, Wiceprezesi i Sekretarz Zarz膮du .
     3. Prezydium Zarz膮du kieruje bie偶膮c膮 prac膮 Zwi膮zku pomi臋dzy posiedzeniami Zarz膮du.
    
 
搂 30
1.      Komisja Rewizyjna sk艂ada si臋 z 3 -5 cz艂onk贸w.
2.      Wybor贸w cz艂onk贸w Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie. Komisja wy艂ania na swoim pierwszym posiedzeniu ze swojego sk艂adu Przewodnicz膮cego.
3.      Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrol臋 ca艂okszta艂tu dzia艂alno艣ci Zwi膮zku, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem gospodarki finansowej pod wzgl臋dem celowo艣ci, rzetelno艣ci i gospodarno艣ci.
4.       Komisja Rewizyjna ma obowi膮zek przedstawiania Walnemu Zgromadzeniu Zwi膮zku sprawozdania i przedstawienia wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarz膮du.
5.      Regulamin Komisji Rewizyjnej zatwierdza Walne Zgromadzenie .
 
Nagrody i wyr贸偶nienia
 
搂 31
1.      Zarz膮d ma prawo nagradzania i wyr贸偶niania zas艂u偶onych dla dyscypliny karate instytucji , organizacji, klub贸w, zawodnik贸w , trener贸w ,instruktor贸w , s臋dzi贸w i dzia艂aczy
2.      Rodzaje nagr贸d i wyr贸偶nie艅 oraz warunki i zasady ich przyznawania okre艣laj膮 regulaminy zwi膮zku.
3.      Zarz膮d ma prawo wyst臋powa膰 o nadanie odznacze艅 resortowych i pa艅stwowych cz艂onkom
i osobom wymienionym w 搂 31 ust1 niniejszego statutu.
 
                                            Kary i odpowiedzialno艣膰 dyscyplinarna            
 
搂 32
1. Organem dyscyplinarnym jest Komisja Dyscyplinarna jako organ dyscyplinarnym I instancji , uprawnionym do orzekania w sprawach o naruszenie statutu i innych przepis贸w wewn臋trznych Zwi膮zku oraz rozstrzygania spor贸w zwi膮zanych z naruszeniem w czasie lub w zwi膮zku z zawodami sportowymi regu艂 technicznych i dyscyplinarnych.
2. Zasady karania oraz tryb post臋powania dyscyplinarnego Zwi膮zku okre艣laj膮 przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego Zwi膮zku, uchwalonego przez Zarz膮d Zwi膮zku.
3. Komisja Dyscyplinarna sk艂ada si臋 od 3 do 5 cz艂onk贸w, w tym Przewodnicz膮cego.
4. Cz艂onk贸w Komisji na okres kadencji powo艂uje Zarz膮d. Kadencja cz艂onk贸w Komisji Dyscyplinarnej trwa 4 lata.
5. Komisja Dyscyplinarna jest niezawis艂a w zakresie orzekania.
6. Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej przys艂uguje odwo艂anie do Zarz膮du jako organu II instancji , co nie wy艂膮cza mo偶liwo艣ci dalszego odwo艂ania zgodnie z brzmieniem 搂 33.
 
 
搂 33
Decyzje Komisji Dyscyplinarnej oraz decyzje dyscyplinarne Zarz膮du mog膮 by膰 zaskar偶one do Trybuna艂u Arbitra偶owego do Spraw Sportu w trybie i na zasadach okre艣lonych w ustawie o sporcie kwalifikowanym.
 
Organy opiniodawczo-doradcze
 
搂 34
  1. Zarz膮d Zwi膮zku mo偶e powo艂a膰 jako wewn臋trzne organy opiniodawczo-doradcze Komisje Stylowe w zakresie  poszczeg贸lnych styl贸w w dyscyplinie karate , kt贸rych zasady dzia艂ania okre艣li regulamin uchwalony przez Zarz膮d .
  2. Zarz膮d w miar臋 potrzeby, mo偶e powo艂a膰 dora藕nie inne komisje problemowe, okre艣laj膮c jednocze艣nie ich sk艂ad osobowy, zakres i przedmiot dzia艂ania, podzia艂 zada艅, odpowiedzialno艣ci oraz czas ich funkcjonowania.
 
 
Maj膮tek i fundusze Zwi膮zku
 
搂 35
1.      Maj膮tek Zwi膮zku stanowi膮 nieruchomo艣ci, ruchomo艣ci i fundusze.
2.      Na fundusze Zwi膮zku sk艂adaj膮 si臋 :
a.       sk艂adki cz艂onkowskie,
b.      darowizny, spadki, zapisy, odsetki bankowe ,
c.       wp艂ywy z tytu艂u organizowanych imprez sportowych,
d.      wp艂ywy z dzia艂alno艣ci gospodarczej,
e.       dotacje,
f.       dochody z w艂asnego maj膮tku.
3.      Zasady i zakres dzia艂alno艣ci finansowo-gospodarczej Zwi膮zku okre艣laj膮 uchwa艂y Walnego Zgromadzenia i Zarz膮du.
 
 
Zmiana statutu i rozwi膮zanie Zwi膮zku
 
搂 36
1. Zmiana Statutu lub rozwi膮zanie Zwi膮zku wymaga uchwa艂y Walnego Zgromadzenia.
Z wnioskiem o zmian臋 statutu lub rozwi膮zanie Zwi膮zku mo偶e wyst膮pi膰 do Walnego Zgromadzenia Zarz膮d lub 1/3 delegat贸w.
2. Uchwa艂a w przedmiocie zmiany Statutu lub rozwi膮zania Zwi膮zku mo偶e by膰 podj臋ta przy zachowaniu zasad okre艣lonych w 搂 22 ust. 12 Statutu.
3. Uchwa艂a o rozwi膮zaniu Zwi膮zku okre艣la spos贸b likwidacji i przeznaczenie maj膮tku oraz funduszy Zwi膮zku.
4. Likwidatorami Zwi膮zku s膮 dotychczasowi cz艂onkowie Zarz膮du, o ile uchwa艂a Walnego Zgromadzenia w przedmiocie rozwi膮zania Zwi膮zku nie stanowi inaczej.
 
 
Postanowienia ko艅cowe
 
搂 37
1.      Prawo interpretacji Statutu przys艂uguje Walnemu Zgromadzeniu i Zarz膮dowi Zwi膮zku.
2.      Prawo interpretacji uchwa艂 i regulamin贸w przys艂uguje tej w艂adzy, kt贸ra je uchwali艂a.
3.      W sprawach nie uregulowanych statutem zastosowanie maj膮 obowi膮zuj膮ce przepisy prawa oraz regulaminy i inne akty normatywne w艂adz Zwi膮zku.
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2022. Polski Zwi膮zek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS